ธงประจำชาติประเทศเวียดนาม

ธงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   
ลักษณะของธงชาติเวียดนามนั้นเป็นธงสี่เหลียมผืนผ้าพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สีแดงนั้นหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม ส่วนดาวห้าแฉกนั้น เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์  ชาวนา ช่างฝีมือ  พ่อค้า และทหาร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนาม ในปี พ.ศ.2519ความหมายในธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองว่า สีแดงหมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ และดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
   
ตราแผ่นดินประเทศเวียดนาม
ตราแผ่นดินของเวียดนาม (Coat of
arms of Viet Nam) มีรูปแบบเช่นเดียวกับประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆ
มีรูปดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดง มีรูปเฟือง และรวงข้าวหมายถึงความร่วมมือกันระหว่างแรงงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์
มีลักษณะคล้ายตราแผ่นดินเยอรมันตะวันออกและตราแผ่นดินของจีน
ซึ่งถูกนำมาสร้างเป็นตราแผ่นดินของเวียดนามเหนือ เมื่อ
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เมื่อรวมชาติกับเวียดนามใต้ แล้ว
จึงนำมาใช้เป็นตราแผ่นดินเวียดนามเมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ
๑๒๗,๒๐๗ ตารางไมล์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน มีรูปร่างยาวโค้ง
ตอนกลางแคบทอดเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ เป็นระยะทางประมาณ ๑,๓๕๐ ไมล์ 
และมีฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑,๔๐๐ ไมล์ รูปร่างคล้ายพัดจีน มีด้านอยู่ทางตอนใต้
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่าง ๆ คือ

               
ทิศเหนือ  ติดต่อกับประเทศจีน ในเขตแคว้นยูนาน กวางสี และกวางตุ้ง

               
ทิศตะวันออก  จรดอ่าวตังเกี๋ย และทะเลจีน

               
ทิศใต้  จรดทะเลจีน และอ่าวไทย

               
ทิศตะวันตก  จรดประเทศกัมพูชา และประเทศลาว